กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
16/6/2560
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๘ ๙ ๑๐ ตรวจราชการแบบปกติ ณ จังหวัดลำปาง
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๘ ๙ ๑๐ ตรวจราชการปกติ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดลำปาง

3 รูปภาพ
116 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8558 ครั้ง