กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
16/6/2560
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๘ ๙ ๑๐ ตรวจราชการแบบปกติ ณ จังหวัดเชียงใหม่
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๘ ๙ ๑๐ ตรวจราชการปกติ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

4 รูปภาพ
108 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8560 ครั้ง