กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
16/6/2560
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๘ ๙ ๑๐ ตรวจราชการแบบปกติ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๘ ๙ ๑๐ ตรวจราชการแบบปกติ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 รูปภาพ
130 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8566 ครั้ง