กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
19/6/2560
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๘ ๙ ๑๐ ตรวจราชการแบบปกติ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๘ ๙ ๑๐ ตรวจราชการแบบปกติ ตรวจราชการแบบปกติ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

3 รูปภาพ
198 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8563 ครั้ง