กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจราชการปกติ

เดือนมกราคม ๒๕๖๓

กลุ่ม
2/3/2561
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๙ ๑๐ และ ๑๕ ตรวจราชการแบบปกติ ณ จังหวัดสุโขทัย
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๙ ๑๐ และ ๑๕ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ปภ. ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย

2 รูปภาพ
105 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 9233 ครั้ง