กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.

เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

กลุ่ม
1/5/2562
นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑ ๒ ตรวจราชการแบบบูรณาการ
นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑ ๒ ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑(นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

4 รูปภาพ
438 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8796 ครั้ง