กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจติดตามการฝึกซ้อมแผน

เดือนเมษายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
15/7/2562
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ และ ๑๕ จังหวัดแพร่
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ และ ๑๕ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงโกสัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

6 รูปภาพ
255 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3454 ครั้ง