กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กลุ่ม
19/7/2562
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ จังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ เข้าพบปะหารือข้อราชการ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี โดยมี นางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช ผต.ปค. นายประพล ชมเงิน ผต.ทด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ และคณะร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกรทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีนายสมเตนต์ เปลี้องนุช ผต.ปค. นายประพล ชมเงิน ผต.ทด. และนางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เีก่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองผันน้ำ-ลำห้วยดาน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะชุมชน ณ สวนสาธารณะหนองเสือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ พร้อมด้วยนางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ บ้านยางเดี่ยว ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

16 รูปภาพ
89 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7185 ครั้ง