กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.

กลุ่ม
26/9/2562
นางภัชธนิตา สดุดีพสิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕ จังหวัดลำพูน
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕ ๑๗ (นายนิพันธ์ บุญหลวง)เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน

2 รูปภาพ
259 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8801 ครั้ง