กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.

เดือนมกราคม ๒๕๖๓

กลุ่ม
7/4/2563
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ณ จังหวัดบึงกาฬ
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ได้เดินทางร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ และตอนล่าง ๑ (นายทรงพล ใจกริ่ม) เื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

5 รูปภาพ
254 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8319 ครั้ง