กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.สำนักนายกรัฐมนตรี

เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

กลุ่ม
9/4/2563
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ณ จังหวัดศรีสะเกษ
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ (นางสุมิตรา อดิศัพท์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศแม่น้ำโขง และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยใช้กระบวนการ (Government Innovation Lab) ณ จังหวัดศร๊สะเกษ
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

7 รูปภาพ
328 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2554 ครั้ง