กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และ 9 และนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร โดยดำเนินการปรับภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสะพานไม้เคี่ยมภายในแก้มลิงหนองใหญ่
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และ 9 และนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และติดตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์แบบบรูณาการอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และ 9 และนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ณ สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และ 9และนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองสำโรง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และ 9 และนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ตรวจติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “76 จังหวัด 76 สัญญา” ของจังหวัดสงขลาในฐานะจังหวัดนำร่อง ณ อำเภอเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 5 และ 9 และนางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566ของจังหวัดพัทลุง ณ สำนักงาน ปภ.จังหวัดพัทลุง และลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ำ โครงการประตูระบายน้ำคลองนาท่อม ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ (คลองลำเบ็ด)ซึ่งเป็นจุดรับน้ำและระบายน้ำลงสู่ทะเลสาปลำปำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองพัทลุง
การตรวจราชการปกติ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ กรม ปภ. และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ปภ. จังหวัดชุมพร
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 และ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานลแะตรวจเยี่ยมขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงาน ปภ. จังหวัดสงขลา สาขาระโนด
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 18 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ณ สำนักงาน ปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ปภ. ณ ศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต/สำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต และลงพื้นที่ติดตามการทำงานของระบบอุปกรณ์การเตือนภัย บริเวณหาดป่าตอง,หาดกมลา อำเภอกระทู้ หาดลาไวน์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 และ 18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ปภ. ณ สำนักงาน ปภ. จังหวัดพังงา และลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารหลบภัย และการทำงานของระบบอุปกรณ์การเตือนภัย ณ เทสบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั๋วป่า จังหวัดพังงา
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 และ 18 ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และลงพื้นที่ติดตามการทำงานของระบบอุปกรณ์การเตือนภัย บริเวณโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ และบริเวณหาดอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
การตรวจราชการกรณีพิเศษ
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 และ 18 ได้ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนริศ ขำนุรักษ์) ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย (น้ำแล้งและน้ำท่วม) และการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดพัทลุง โดยมีนายอำเภอ หัวสำนักงานจังหวัด ชลประทานจังหวัด นายก อบต. และเครือข่ายให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ณ คลองนาท่อม จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. อธิบดีได้รับมอบหมายให้ นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 และ 18 ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนริศ ขำนุรักษ์) ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา จังหวัดสงขลา
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 1/2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผอ.ศูนยื ปภ. เขต 7 สกลนคร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนหลักการพัมนาหนองหาร แนวทางการขับเคลื่อนการกำจัดวัชพืชในพื้นที่หนองหาร และการเตรียมการรองรับภัยแล้ง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสกลนคร
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและหน่วยงานที่เีก่ยวข้อง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในจังหวัดเพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) โดยพลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภาฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดผู้แทนหน่วยงานราชการที่เีก่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ประเด็น"การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20874 ครั้ง