กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.สำนักนายกรัฐมนตรี
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ (นางสุมิตรา อดิศัพท์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศแม่น้ำโขง และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยใช้กระบวนการ (Government Innovation Lab) ณ จังหวัดศร๊สะเกษ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๖ (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ได้เดินทางร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ และตอนล่าง ๑ (นายทรงพล ใจกริ่ม) เื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕ ๑๗ (นายนิพันธ์ บุญหลวง)เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ โดยมี นายสมเจตน์ เปลื้องนุช ผต.ปค. นายประพล ชมเงิน ผต.ทด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑ ๒ ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑(นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงสร้างภารกิจอำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17917 ครั้ง