กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย "ร่วมใจประสาน มาตรการองค์กร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ."
การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.สำนักนายกรัฐมนตรี
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ (นางสุมิตรา อดิศัพท์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศแม่น้ำโขง และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยใช้กระบวนการ (Government Innovation Lab) ณ จังหวัดศร๊สะเกษ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๖ (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ได้เดินทางร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๓ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ และตอนล่าง ๑ (นายทรงพล ใจกริ่ม) เื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๑๕ ๑๗ (นายนิพันธ์ บุญหลวง)เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผต.ปภ. ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผต.มท. เขต ๑๐ และ ๑๒ โดยมี นายสมเจตน์ เปลื้องนุช ผต.ปค. นายประพล ชมเงิน ผต.ทด. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑ ๒ ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง ๑(นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
การตรวจราชการปกติ
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผุ้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ณ สำนักงาน ปภ. จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ณ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ได้เดินทางไปตรวจติดผลการำเนินงานตามปภารกิจ ปภ. ณ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ปภ. จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจของ ปภ.เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ปภ.จังหวัดชลบุรี
นายกฤชเพชร เพชรบูระณิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจของ ปภ.เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน ปภ.จังหวัดระยอง
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ ๑๕ ตรวจติดตามภารกิจกรม ปภ.ของสำนักงาน ปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
การตรวจติดตามการฝึกซ้อมแผน
นางภัชธนิตา สดุดีพศิน ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๐ และ ๑๕ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวียงโกสัย ศาลากลางจังหวัดแพร่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17390 ครั้ง