กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.
นางสาวศิริวรรณ จุลวนิชรัตนา ผู้ตรวจราชการ เขต 1 2 และ 4 ร่วมประชุมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1 (นายปรีชา เดชพันธุ์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการ เขต 6 9 และ 14 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 (นายสุภกิณห์ แวงชิน) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวณฐธนา คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการ เขต 6 9 และ 14 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 (นายสุภกิณห์ แวงชิน) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 5 และ 16 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 13 (นายสมภพ สมิตะสิริ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 5 และ 16 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 13 (นายสมภพ สมิตะสิริ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 5 และ 16 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 18 (นายสุภกินห์ แวงชิน) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และผุ่นละอองจนาดเล็ก (PM 2.5) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ จังหวัดอุทัยธานี
การตรวจราชการปกติ
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ปภ. ณ ศูนย์ ปภ. เขต 18 ภูเก็ต/สำนักงาน ปภ. จังหวัดภูเก็ต และลงพื้นที่ติดตามการทำงานของระบบอุปกรณ์การเตือนภัย บริเวณหาดป่าตอง,หาดกมลา อำเภอกระทู้ หาดลาไวน์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 และ 18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ปภ. ณ สำนักงาน ปภ. จังหวัดพังงา และลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารหลบภัย และการทำงานของระบบอุปกรณ์การเตือนภัย ณ เทสบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั๋วป่า จังหวัดพังงา
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 และ 18 ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และลงพื้นที่ติดตามการทำงานของระบบอุปกรณ์การเตือนภัย บริเวณโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ และบริเวณหาดอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต 11 12 และ 18 ได้ร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยทางทะเล เมื่อวันที่่ 7 มีนาคม 2566 ณ ท่าเทียบเรือหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
นางสาวณฐนา คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการ เขต 6 9 และ 14 ร่วมประชุมหารือและตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงาน ปภ. จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 13 (นายสมภพ สมิตะสิริ) พร้อมด้วย นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 5 และ 16 ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ปภ.จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างฯ และพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 1/2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผอ.ศูนยื ปภ. เขต 7 สกลนคร ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนหลักการพัมนาหนองหาร แนวทางการขับเคลื่อนการกำจัดวัชพืชในพื้นที่หนองหาร และการเตรียมการรองรับภัยแล้ง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสกลนคร
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและหน่วยงานที่เีก่ยวข้อง ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในจังหวัดเพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) โดยพลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภาฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดผู้แทนหน่วยงานราชการที่เีก่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ประเด็น"การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18658 ครั้ง