กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.มท.
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และ 9 (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และ 9 (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ช่วงบ่าย ลงพื้นตรวจติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัสน์ที่ตำบลลำปำ และเน้นย้ำให้ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามงวดงานที่กำหนด ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และ 9 (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงบ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนท่าชัก ชุมชนดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน การติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขที่มหาวิทยาลัยวรัยลักษณ์ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และ 9 (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์) เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัยหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนของชุนตลาดกล้วย เทสบาลตำบลวัดประดู่ และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
นางศุภราพร จักรมานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 11 12 และ 18 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 และ 9 (นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์)เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัยหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเลขที่ 150 หมู่ 6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ช่วงบ่าย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
นายอุทัย กันทะวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม ปภ. เขต 3 และ 17 ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1 (นายปรีชา เดชพันธุ์) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ จังหวัดสระบุรี
ทำเนียบผู้บริหาร
การตรวจบูรณาการ ร่วมกับ ผต.สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18333 ครั้ง