กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
- ว่าง -
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุ่ม
แผนการจรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1315 ครั้ง