กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
- ว่าง -
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

สำนักนายกรัฐมนตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่ม
แผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 757 ครั้ง