กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
ว่าง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่ม
แผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 732 ครั้ง