กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
- ว่าง -
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ระเบียบ

กฎหมาย

กลุ่ม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 729 ครั้ง