กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักผู้ตรวจราชการกรม Office of DDPM Inspector
สำนักผู้ตรวจราชการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓ "เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"
- ว่าง -
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่ม
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 357 ครั้ง